Cine suntem?

Statutul ALSUB

 

I. DENUMIREA, MEMBRII FONDATORI, FORMA JURIDICA, DURATA, PATRIMONIUL ȘI SEDIUL

 Art. 1. Următorii:

  1. Balaș, Oana-Dana, cu domiciliul în București;
  2. Protopopescu, Daria-Georgiana-Venera, cu domiciliul în București;
  3. Ratcu, Ileana-Maria, cu domiciliul în București;
  4. Sitaru, Laura Mariana, cu domiciliul în București;
  5. Tigău, Alina Mihaela, cu domiciliul în București,

ținând seama de prevederile art. 969 C. dv., ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000, am hotărât constituirea ASOCIAȚIEI ALUMNI A FACULTĂȚII DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, abreviat A.L.S.U.B.

Art. 2. Asociația – pe care, prin bună-înțelegere, părțile sus-numite am constituit-o – va purta denumirea „ASOCIAȚIA ALUMNI A FACULTĂȚII DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI” (denumită în continuare -A.L.S.U.B), potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii asociației nr. 197171/30.03.2022, rezervată la Ministerul Justiției.

Art. 3. Patrimoniul inițial al ASOCIAȚIEI ALUMNI A FACULTĂȚII DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI este în valoare de 200 lei (două sute lei) și se compune din aportul în numerar al Asociaților.

Patrimoniul A.L.S.U.B poate fi majorat de către Fondatori prin sponsorizări sau donații de la diverse persoane fizice sau juridice, române sau străine, taxe de înscriere, cotizații anuale, dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, activități economice directe cu caracter accesoriu și legate exclusiv de scopul A.L.S.U.B., conform legii.

Patrimoniul A.L.S.U.B. este format din:

(1) contribuţia materială a membrilor și a membrilor asociaţi;
(2) venituri.

Veniturile pot proveni din:

(1) taxe de înscriere, a căror valoare va fi stabilită în Consiliul director, cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul total al membrilor, în contul primei cotizații anuale;
(2) cotizaţie anuală, a cărei valoare va fi stabilită de Consiliul director, cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul total al membrilor;
(3) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile;
(4) activităţi economice directe cu caracter accesoriu şi legate exclusiv de scopul A.L.S.U.B.;
(5) donaţii, sponsorizări, moşteniri;
(6) sume obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
(7) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 4. Din punctul de vedere al formei juridice, Asociația A.L.S.U.B. este constituită, se organizează şi funcţionează în baza dreptului constituţional la liberă asociere şi a cadrului legal reglementat de OG nr. 26/30 ian. 2000, modificată şi completată prin OG nr. 37/30. ian. 2003.

A.L.S.U.B. este o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică și nonprofit, constituită pe baza dreptului la liberă asociere, în conformitate cu art. 40 din Constituția României și cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, și a Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice și persoanele juridice.

A.L.S.U.B. desfăşoară o activitate de interes general, aşa cum este aceasta definită în Art. 2, alin. (1) din OG nr. 26/30 ian. 2000, modificată şi completată prin OG nr. 37/30. ian. 2003: stimularea cercetării, promovarea educaţiei, ştiinţei și culturii.

Actele juridice de constituire a A.L.S.U.B. sunt guvernate de legea civilă.

Art. 5. Asociația A.L.S.U.B. se constituie pe o perioada nedeterminată.

Art.6. Sediul ASOCIAȚIEI ALUMNI A FACULTĂȚII DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI va fi situat în București,  sala Prodecanat, din imobilul situat în Municipiul București, sectorul 1, strada Pitar Moș, număr 7-13, etaj 2, conform Contractului de comodat încheiat în data de 4.04.2022.

A.L.S.U.B poate constitui filiale și sucursale ca structuri teritoriale în temeiul hotărârii Adunării Generale.

II. SCOPUL ASOCIATIEI

Scopul principal al ASOCIAȚIEI ALUMNI A FACULTĂȚII DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI – A.L.S.U.B  îl reprezintă:

(1) încurajarea şi promovarea cercetării în domeniul limbilor şi civilizaţiilor;
(2) dezvoltarea cunoaşterii limbilor şi civilizaţiilor studiate în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine;
(3) dezvoltarea relaţiilor cu instituții din țară și din străinătate, promovând dialogul dintre culturi.

În vederea atingerii obiectivelor sale, A.L.S.U.B. desfăşoară următoarele activităţi:

(1) editează lucrări şi publicaţii periodice de specialitate;
(2) organizează şedinţe de comunicări, colocvii, simpozioane, sesiuni şi conferinţe ştiinţifice, naționale şi internaţionale;
(3) stabileşte legături şi colaborează cu asociaţii similare din ţară şi din străinătate;
(4) invită şi, în măsura posibilităţilor, sprijină financiar sau logistic vizita unor specialişti străini la acţiunile organizate sub egida sa;
(5) încurajează, facilitează şi, în măsura posibilităţilor, sprijină financiar sau logistic participarea specialiştilor români la manifestări ştiinţifice şi culturale naționale și internaţionale din domeniile de interes;
(6) desfășoară activităţi economice directe, cu caracter accesoriu şi legate exclusiv de scopul Asociației.

Schimbarea scopului ASOCIAȚIEI ALUMNI A FACULTĂȚII DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI -A.L.S.U.B  se va putea face numai de către fondatori și numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori acesta nu mai poate fi realizat.

III. ORGANIZARE. MEMBRII ASOCIAŢI. ADUNAREA GENERALA, CONSILIUL DIRECTOR, ALTE ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE SI CONTROL.

Art. 7. A.L.S.U.B. este o organizaţie naţională.

Art. 8. Membri asociați

A. Dobândirea şi pierderea calităţii de membru asociat

Art. 9. Poate fi membru asociat al A.L.S.U.B. orice absolvent al Facultății de Limbi și Literaturi Străine

Art. 10. Calitatea de membru asociat se dobândeşte pe baza unei cereri de înscriere adresate Consiliului director al A.L.S.U.B. și a plății cotizației pentru anul în curs.

(1) Cererea trebuie să cuprindă un CV al candidatului şi să fie însoţită de o copie a actelor de studii care dovedesc absolvirea unui program de licență/masterat/doctorat în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine.
(2) Cererea de înscriere trebuie aprobată de Consiliul director al A.L.S.U.B. cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul total al membrilor fondatori.
(3) Organul de conducere al A.L.S.U.B. poate acorda, în urma aprobării cu cel puţin jumătate plus unu din voturile tuturor membrilor care îl compun, statutul de membru de onoare al A.L.S.U.B.  (cu scutire de cotizaţie) unor personalităţi ştiinţifice, culturale sau didactice române care prin activitatea lor au contribuit în mod substanţial la promovarea şi recunoaşterea internă și internaţională a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Art. 11. Calitatea de membru asociat se pierde:

(1) prin retragere, în urma înaintării unei cereri scrise către Consiliul A.L.S.U.B..
(2) prin excludere, dacă:
(a) Adunarea generală hotărăşte, cu jumătate plus unu din voturi, excluderea ca urmare a încălcării prevederilor Statutului şi a normelor eticii profesionale;
(b) membrul nu şi-a achitat, timp de 2 ani consecutivi, cotizaţia.

B. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţi

Drepturi

Art. 12.Membrii asociaţi au dreptul:

(1) să participe la toate activităţile organizate de A.L.S.U.B. sau la care A.L.S.U.B. este invitat să participe, la nivel naţional sau internaţional;
(2) să publice rezultatele activităţii ştiinţifice a membrilor în publicaţiile A.L.S.U.B., cu respectarea standardelor de calitate şi a normelor editoriale stabilite de către coordonatorii sau realizatorii acestora;
(3) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale A.L.S.U.B. sau ale filialelor acesteia;
(4) să solicite sprijinul A.L.S.U.B.pentru realizarea sau promovarea activităţii proprii de cercetare.

Obligaţii

Art. 13.Membrii asociaţi au obligaţia:

(1) să respecte prevederile Statutului A.L.S.U.B.;
(2) să nu prejudicieze, prin activitatea lor, interesele şi prestigiul A.L.S.U.B.;
(3) să contribuie, prin activitatea lor, la sporirea prestigiului, naţional şi internaţional, al A.L.S.U.B.;
(4) să achite regulat cotizaţiile, care vor fi stabilite de către Consiliul Director;
(5) să sprijine, prin abonare şi achiziţionare, publicaţiile A.L.S.U.B.;
(6) să contribuie la cunoaşterea publicaţiilor şi activităţilor A.L.S.U.B..

Art. 14. Asociatia are urmatoarele organe de conducere:

(1) Adunarea generală a Asociației (națională sau la nivel de filială).
(2) Consiliul director la nivel național.
(3) Cenzorul (Comisia de cenzori), conform legii.

Art.15. Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi.

(1) Adunarea generală este ordinară şi extraordinară.
(a) Adunarea generală ordinară are loc anual şi se convoacă de către Consiliul director cu cel puțin 10 zile calendaristice în avans.
(b) Adunarea generală extraordinară poate fi convocată, ori de câte ori se socoteşte necesar, de către Consiliul director, sau la iniţiativa a cel puţin un sfert dintre membrii asociaţi.
(c) Convocarea adunării generale se face prin notificarea în scris a tuturor membrilor asociaţi cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea ei.
(d) Adunarea generală este statutar constituită dacă sunt prezenţi, fizic, prin împuternicire scrisă sau online, cel puţin jumătate plus unu dintre membrii asociaţi.
(e) Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea de voturi a asociaţilor prezenţi și reprezentaţi.
(f) Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii pentru toţi membrii, chiar dacă nu au fost prezenţi sau au votat împotrivă.

(2) Competenţa Adunării generale cuprinde:
(a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale A.L.S.U.B.;
(b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;
(c) alegerea sau revocarea Consiliului director;
(d) alegerea cenzorului (comisiei de cenzori);
(e) modificarea statutului;
(f) dizolvarea şi lichidarea Asociației şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.

Art. 16. Consiliul director, ales pe o perioadă de 4 ani, asigură aplicarea hotărârilor Adunărilor generale.

(1) Numărul membrilor Consiliului director este stabilit de Adunarea generală, dar nu poate fi decât număr impar.

(2) Competenţele Consiliului director cuprind:
(a) reprezentarea A.L.S.U.B. şi încheierea de acte juridice în numele şi pe seama acesteia;
(b) prezentarea raportului de activitate, asupra executării bugetului de venituri şi cheltuieli şi asupra situaţiei financiare anuale, prezentarea proiectului de buget şi a programelor şi activităţilor A.L.S.U.B. în anul următor;
(c) stabilirea organigramei şi a politicii de personal a A.L.S.U.B.;
(d) îndeplinirea oricăror altor atribuţii stabilite de Adunarea generală şi de legile în vigoare.

(3) Consiliul director este format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi unul sau mai mulţi membri.

(4) Consiliul director se întruneşte lunar / trimestrial / semestrial (după caz) în şedinţe ordinare, dar poate fi convocat de către Preşedinte ori de câte ori acesta găseşte necesară reunirea membrilor în plen.

(5) Hotărârile Consiliului director se iau prin vot şi sunt obligatorii pentru toţi membrii acestuia, chiar dacă au votat împotrivă.

Art. 17. Controlul financiar intern al A.L.S.U.B. este asigurat, conform legii, de către cenzor sau, în cazul în care numărul membrilor asociaţi depăşeşte 100, de o comisie de cenzori.

(1) Atribuţiile cenzorului / comisiei de cenzori cuprind:
(a) verificarea modului de administrare a patrimoniului;
(b) întocmirea de rapoarte care vor fi prezentate adunării generale;
(c) participarea, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului director.

Componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control, Adunarea Generală Constitutivă a ales un Consiliu Director compus din Președinte Tigău Alina-Mihaela,  Vicepreședinte – Balaș Oana-Dana,   SecretarProtopopescu Daria-Georgiana-Venera.

Președinte al ASOCIAȚIEI ALUMNI A FACULTĂȚII DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI A.L.S.U.B pentru o perioada de 5 (cinci) ani cu posibilitatea reînnoirii mandatului, va fi profesor doctor Tigău Alina-Mihaela.

În ceea ce privește controlul financiar intern, Adunarea Generală Constitutivă a hotărât ca acesta să fie exercitat de către un cenzor, în persoana lui Kovaci Adrian, cetățean român, cu domiciliul în București;

Membrii fondatori deleagă pe Tigău Alina-Mihaela, cetățean român, cu domiciliul în București, profesor doctor la Universitatea din București și președinte al ASOCIAȚIEI ALUMNI A FACULTĂȚII DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI – A.L.S.U.B să efectueze procedura de dobândire a personalității juridice a  A.L.S.U.B.

IV. DIZOLVAREA. LICHIDAREA

Art. 18. Asociația se dizolvă, în condiţiile legii, prin hotărârea Adunării generale sau prin hotărâre judecătorească.

Art. 19. Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice, ci doar, conform legii, către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

V. DISPOZITII FINALE

Art. 20. Asociația are ștampilă și însemne proprii.

Art. 21. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfășura întreaga activitate a Asociației.

Art. 22. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale in vigoare privind asociațiile și fundațiile.

Prezentul statut a fost adoptat de către Adunarea Generală a A.L.S.U.B. în ședința de constituire, care a avut loc la București, în data de 31.05.2022, este semnat de toți membrii fondatori în ….. exemplare originale.

Data: 31.05.2022

Președinte: Tigău, Alina Mihaela

Vicepreședinte: Balaș, Oana-Dana

Secretar: Protopopescu, Daria-Georgiana-Venera

Membri: Ratcu, Ileana-Maria; Sitaru, Laura Mariana